แสงทองทาบ ธ., สำเนียง ป. ., และ พระมหาอุดร อุตฺตโร. “การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารกับชุมชน ตามหลักสาราณียธรรม 6 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์”. วารสารวิจยวิชาการ, ปี 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2022, น. 117-30, doi:10.14456/jra.2022.63.