ภาจิตรภิรมย์ ธ. ., และ จิวจินดา ช. . “วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่): คติชน การพัฒนาและการประกอบสร้างในฐานะ ‘พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์’”. วารสารวิจยวิชาการ, ปี 5, ฉบับที่ 5, กันยายน 2022, น. 93-108, doi:10.14456/jra.2022.112.