ปราณีต ผ. “พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในจังหวัดนนทบุรี”. วารสารวิจยวิชาการ, ปี 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2022, น. 225-34, doi:10.14456/jra.2022.71.