Thepsurin, M., สุวรรณภูมา ส. ., และ แก้วโพนงาม ณ. . “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารวิจยวิชาการ, ปี 5, ฉบับที่ 5, กันยายน 2022, น. 127-42, doi:10.14456/jra.2022.114.