ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ อ. ., พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, และ ทองมั่น ว. . “กลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักอิทธิบาท 4”. วารสารวิจยวิชาการ, ปี 6, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2023, น. 241-56, doi:10.14456/jra.2023.67.