พระครูอาทรวชิรกิจ, พระโกศล มณิรตนา, และ พระครูใบฏีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล. “รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนววิถีพุทธในงานต่อต้านการทุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน”. วารสารวิจยวิชาการ, ปี 6, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2023, น. 49-64, doi:10.14456/jra.2023.54.