กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2021): มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Download Download PDF