[1]
chenvidyakarn, montri . 2020. ระบอบประชาธิปไตยไทยจะไปทางไหน : อนาคตประชาธิปไตยเสรีนิยมท่ามกลางกระแสครอบงาของอานาจนิยม. King Prajadhipok’s Institute Journal. 10, 1 (Sep. 2020).