[1]
bureekul, thawilwadee . 2020. การเมืองเรื่องเลือกตั้งและปัจจัยสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัคร : วิเคราะห์จากการเลือกตั้ง 3 กค. 2554. King Prajadhipok’s Institute Journal. 9, 2 (Sep. 2020), 5–28.