(1)
bureekul, thawilwadee . การเมืองเรื่องเลือกตั้งและปัจจัยสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัคร : วิเคราะห์จากการเลือกตั้ง 3 กค. 2554. KPI journal 2020, 9, 5-28.