(1)
krueathep, weerasak .; chuayprakong, pawinee . . การจัดสรรงบประมาณและการกระจายภาระภาษีอากรระหว่างจังหวัด: ประเด็นสาคัญที่ถูกมองข้ามในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2554. KPI journal 2020, 9, 125-148.