chenvidyakarn, montri. 2020. “ระบอบประชาธิปไตยไทยจะไปทางไหน : อนาคตประชาธิปไตยเสรีนิยมท่ามกลางกระแสครอบงาของอานาจนิยม”. King Prajadhipok’s Institute Journal 10 (1). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244383.