[1]
montri . chenvidyakarn, “ระบอบประชาธิปไตยไทยจะไปทางไหน : อนาคตประชาธิปไตยเสรีนิยมท่ามกลางกระแสครอบงาของอานาจนิยม”, KPI journal, vol. 10, no. 1, Sep. 2020.