[1]
thawilwadee . bureekul, “การเมืองเรื่องเลือกตั้งและปัจจัยสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัคร : วิเคราะห์จากการเลือกตั้ง 3 กค. 2554”, KPI journal, vol. 9, no. 2, pp. 5–28, Sep. 2020.