[1]
issarachai ั. ., “วาระเลือกตั้ง :บทวิเคราะห์ว่าด้วยการเลือกตั้ง 2554 กับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมการเมืองไทย”, KPI journal, vol. 9, no. 2, pp. 48–73, Sep. 2020.