chenvidyakarn, montri . “ระบอบประชาธิปไตยไทยจะไปทางไหน : อนาคตประชาธิปไตยเสรีนิยมท่ามกลางกระแสครอบงาของอานาจนิยม”. King Prajadhipok’s Institute Journal, vol. 10, no. 1, Sept. 2020, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244383.