[1]
แป้นทองป. 1. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 8, 16 (1), 71-86.