[1]
คงหวานศ. 1. หลักนิติธรรมกับการลงโทษจำคุก. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 8, 16 (1), 87-106.