(1)
แป้นทองป. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย. law ubu Journal 1, 8, 71-86.