แป้นทองป. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, v. 8, n. 16, p. 71-86, 11.