คงหวานศ. หลักนิติธรรมกับการลงโทษจำคุก. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, v. 8, n. 16, p. 87-106, 11.