ตมิศานนท์ชูชีวรรณ. 1. “กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย: ศึกษากรณีการควบคุมและตรวจสอบอำนาจรัฐและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ”. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 (16). Ubon Ratchatani,Thailand, 37-70. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/law_ubu/article/view/84721.