แป้นทองประดิษฐ์. 1. “ปัญหาและแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย”. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 (16). Ubon Ratchatani,Thailand, 71-86. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/law_ubu/article/view/84726.