คงหวานศลทร. 1. “หลักนิติธรรมกับการลงโทษจำคุก”. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 (16). Ubon Ratchatani,Thailand, 87-106. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/law_ubu/article/view/84730.