[1]
ตมิศานนท์ช., “กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย: ศึกษากรณีการควบคุมและตรวจสอบอำนาจรัฐและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ”, law ubu Journal , ปี 8, ฉบับที่ 16, น. 37-70, 1.