[1]
แป้นทองป., “ปัญหาและแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย”, law ubu Journal , ปี 8, ฉบับที่ 16, น. 71-86, 1.