[1]
คงหวานศ., “หลักนิติธรรมกับการลงโทษจำคุก”, law ubu Journal , ปี 8, ฉบับที่ 16, น. 87-106, 1.