(1)
ตันติชัยนุสรณ์ ป.; ลิ่มประเสริฐ ส. Legal Problems in Relation to Enforced Disappearance. LPS 2022, 6, 207-224.