[1]
ตันติชัยนุสรณ์ ป. and ลิ่มประเสริฐ ส., “Legal Problems in Relation to Enforced Disappearance”, LPS, vol. 6, no. 2, pp. 207–224, Jul. 2022.