1.
ตันติชัยนุสรณ์ ป, ลิ่มประเสริฐ ส. Legal Problems in Relation to Enforced Disappearance. LPS [Internet]. 2022 Jul. 27 [cited 2022 Nov. 27];6(2):207-24. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawcrru/article/view/252712