ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2563(รอบตีพิมพ์เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

2020-02-26