วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปิดรับบทความ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 2  ประจำปี 2565 เพื่อให้บทความเป็นไปตามมาตราฐาน TCI ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อได้ที่

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mcjou/management/settings/website

หรือ Email...mccuubon99.journal@gmail.com  โทร 080-7247658