กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล