กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2018): วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (มกราคม - เมษายน 2561) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF