กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2019): วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล