กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2018): วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (กันยายน – ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF