กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2017): วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (มกราคม - เมษายน 2560) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล