กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2021): วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (มกราคม-เมษายน 2564) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล