เกี่ยวกับวารสาร

วารารสารปัญญาได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2536 โดยแรกเริ่มนั้น เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความของนักปราชญ์แห่งล้านนา ในเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี พระพุทธศาสนา และอื่น ๆ โดยการนำของ ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม ร่วมกับทีมงานได้ช่วยกันกลั่นกรองผลงานที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสาร บางเรื่องก็เป็นบทความยาวต่อเนื่องเป็นตอน ๆ ซึ่งชวนให้ผู้อ่านได้ติดตามได้รออ่านในเล่มถัดไป กาลเวลาผ่านมา วารสารปัญญาได้เริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ โดยเน้นการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ สาขาศาสนาและปรัชญา การศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และเข้าสู่ระบบของ Thaijo เพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารต่อไป

วารสารปัญญาได้กำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 
✎ ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
✎ ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
✎ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

สามารถศึกษา คำแนะนำสำหรับผู้เขียน และส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่ Make a Submission

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม
					ดู ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม

วารสารปัญญา ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (2566) : พฤษภาคม - สิงหาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-30

ฉบับเต็ม

Reserch Article

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ