Announcements

panya

2019-08-29

วารารสารปัญญาได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2536 โดยแรกเริ่มนั้น เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความของนักปราชญ์แห่งล้านนา ในเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี พระพุทธศาสนา และอื่นๆ โดยการนำของ ศ.เกียรติคุณ แสง  จันทร์งาม ร่วมกับทีมงานได้ช่วยกันกลั่นกรองผลงานที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสาร บางเรื่องก็เป็นบทความยาวต่อเนื่องเป็นตอนๆ ซึ่งชวนให้ผู้อ่านได้ติดตามได้รออ่านในเล่มถัดไป กาลเวลาผ่านมา วารสารปัญญาได้เริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ โดยเน้นการตีพิมพ์บทความวิชาการ วิจัย ของนักวิชาการ และได้เข้าสู่ระบบของ Thaijo เพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารต่อไป

Read more about panya

Current Issue

Vol. 28 No. 2 (2021): May-August

 วารสารปัญญา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนานี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ด้านศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ จากอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และผู้สนใจทั่วไป

Published: 2021-08-31

บทความวิจัย

View All Issues