[1]
กลั่นแสง ก. 2020. กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในจังหวัดปทุมธานี. ปัญญา. 27, 2 (ธ.ค. 2020), 112–128.