[1]
วิไลรัตนกุล อ. 2020. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปัญญา. 27, 2 (ธ.ค. 2020), 34–48.