[1]
รัฐวัลย์ เหมือนมาตร 2020. แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนขนาดเล็กในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. ปัญญา. 27, 2 (ธ.ค. 2020), 72–86.