[1]
Saksopon Suk-aun 2020. การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเมืองชัยพระเจ้าตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. ปัญญา. 27, 2 (ธ.ค. 2020), 63–71.