[1]
Sritabtim, D. 2020. ศึกษาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. ปัญญา. 27, 2 (ธ.ค. 2020), 129–138.