[1]
Chutima Suesphan 2020. ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการเรียนการสอนของครูในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียน ประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี. ปัญญา. 27, 2 (ธ.ค. 2020), 1–14.