[1]
มีศรี ณ. 2020. การจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. ปัญญา. 27, 2 (ธ.ค. 2020), 15–22.