[1]
จิตวัฒนากร ต. 2021. การสร้างความสุขในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร ของพนักงานบริษัทในจังหวัดปทุมธานี. ปัญญา. 28, 3 (ธ.ค. 2021), 84–94.