[1]
แย้มสุนทร ป., พุทฺธรกฺขิโต (โนรี) พ. และ สิรินนฺโท พ. 2022. การพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี. ปัญญา. 29, 2 (ส.ค. 2022), 38–53.