(1)
กลั่นแสง ก. กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในจังหวัดปทุมธานี. panya-thjo 2020, 27, 112-128.