(1)
วิไลรัตนกุล อ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. panya-thjo 2020, 27, 34-48.